หลักสูตร

  • ด้านความปลอดภัย
จป. หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

จป. หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ประกอบกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซ่อม สร้าง ต่อ เติม บำรุงรักษา การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงพยาบาลเอกชน สำนักงาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) หรือแม้แต่ จป.ระดับต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกจ้างของตนเอง หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หากฝ่าฝืนต้องระหว่างโทษประบสูงสุด 800,000 บาท หรือ จำคุก 2 ปี นั้น PCM Training Center ในฐานะหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เลขที่อนุญาต 62-025 จึงได้ออกแบบการอบรมที่ลูกค้าได้สิทธิประโยชน์ทั้งทางภาษี และสามารถนำไปใช้สิทธิด้านการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ คุณสมบัติของผู้เรียน : เป็นไปตามกฎหมายกำหนด รูปแบบการเรียน : สไตล์เซฟเป้ เยอรมัน สนุกไปกับกิจกรรมตลอดการอบรม

ผู้รับเหมาเทสโก้ โลตัส G ไฟฟ้า E,EE และที่สูง S,P

ผู้รับเหมาเทสโก้ โลตัส G ไฟฟ้า E,EE และที่สูง S,P

ผู้รับเหมาทที่จะเข้าทำงานในเทสโก้ โลตัสได้นั้น ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน หรือ G หากทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การเดินสายไฟ นั้นต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ไฟฟ้า หรือ E,EE และหากขึ้นทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 2 เมตร ต้องผ่านการอบรม หลักสูตร การทำงานบนที่สูง S,P PCM Training Center ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทสโก้โลตัสเลขที่อนุญาต 013 จึงได้ออกแบบและการจัดอบรมที่ครบครัน เมื่ออบรมเสร็จแล้ว เราได้ออกหนังสือรับรองในนามของบริษัทให้ด้วยเพื่อใช้สิทธิทางภาษีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณสมบัติของผู้เรียน : ผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส รูปแบบการเรียน : เน้นการเรียนผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อลดความน่าเบื่อ

มาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง

มาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง

หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูงได้ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อสอดรับกับการฝึกอบรมตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 โดยในเนื้อหาประกอบด้วยการสอนในภาคการทำงานบนบันได นั่งร้าน และรถกระเช้า เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการพื้นฐานการทำงานที่ปลอดภัย การเข้าอบรมหลักสูตรนี้มีระยะเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อให้บริษัทที่เข้ารับการอบรมใช้สิทธิทางภาษี ตามกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ คุณสมบัติ : ผู้ปฏิบัติงานในงานบนที่สูง บันได นั่งร้าน และรถกระเช้า

มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยกับงานไฟฟ้า

มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยกับงานไฟฟ้า

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้กำหนดให้ต้องมีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานด้านนี้ด้วยนั้น ทำให้หลายสถานประกอบกิจการต้องมีการฝึกอบรมลูกจ้างเพื่อให้สอดรับกับข้อกฎหมายและป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานประกอบกิจการ PCM Training Center จึงได้ออกแบบหลักสูตร 6 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านเจ้าของกิจการใช้สิทธิทางภาษีในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตามกฎหมาย คุณสมบัติของผู้เรียน : เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

มีหลักสูตรที่ให้บริการ อาทิ หลักสูตรหัวหน้างานสายพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างพลังสร้างสรรค์ทีมงาน หลักสูตรผู้บริหารองค์กร ระดับต้น หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร การจัดกิจกรรม Team Building

การบริหารแรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)

การบริหารแรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจภาคส่วนต่างๆล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐเองก็ออกกฎหมายมาบังคับใช้กับกิจการต่างๆอย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมการประกอบการของสถานประกอบการให้มีความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงนั้นมักจะมองว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจมากนัก และมักจะละเลยเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอจนนำมาสู่ผลเสียต่อธุรกิจ เพราะความจริงแล้วนั้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆ หลักสูตรนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองระบบ

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองระบบ

ให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม และตรวจรับรองระบบ

อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

อบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1